Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Algemene voorwaarden www.cq-webshop.com

Artikel 1 Definities:

1.1 CQ Webshop: CQ Webshop is een handelsnaam van CQ Business, gevestigd aan de Gedempte Zalmhaven 119 te Rotterdam, ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 24231784 (hierna te noemen: “CQ”);
1.2 Klant: iedere bezoeker van de Website van CQ www.cq-webshop.com, dan wel iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CQ een Overeenkomst sluit;
1.3 Dienst: alle door of namens CQ via het internet of anderszins aan de Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren diensten alsmede overige aanverwante diensten, waaronder begrepen het leveren van de Reunion Programmatuur en de Nederlandse Taal Module;
1.4 Software Leverancier: als Software Leverancier wordt in deze Algemene Voorwaarden Leister Productions Inc. verstaan die de Reunion Programmatuur heeft ontwikkeld dan wel exploiteert;
1.5 Distributeur: als Distributeur wordt in deze Algemene Voorwaarden CQ aangemerkt, welke in de hoedanigheid van wederverkoper de Reunion Programmatuur en Nederlandse Taal module aan de Klant levert;
1.6 Levering: onder levering wordt in deze voorwaarden beschouwd het aanleveren van een licentiecode en downloadlink waarmee de Reunion Software, dan wel de Nederlandse Taal Module gedownload en licentie geregistreerd kan worden;
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd van 14 (veertien) dagen af te zien van de Overeenkomst en de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden;
1.8 Bedenktijd: de tijd van 14 (veertien) dagen waarbinnen de Consument af kan zien van de Overeenkomst en de Overeenkomst kan ontbinden;
1.9 Consument: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst sluit met CQ;
1.10 Herroepingsformulier: het formulier waarmee de Consument aan kan geven af te zien van de Overeenkomst en van zijn Herroepingsrecht gebruik te maken;
1.11 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan per mail;
1.12 Consument: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst sluit met CQ;
1.13 Overeenkomst: de Overeenkomst die de Klant sluit met CQ om de Reunion Programmatuur of de Nederlandse Taal Module te leveren;
1.14 Nederlandse Taal Module: de Nederlandse Taal Module is programmatuur die de Reunion Programmatuur vertaald naar het Nederlands.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst en toepasselijkheid voorwaarden

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de Klant en het accepteren van de Algemene Voorwaarden van CQ. De Algemene voorwaarden van CQ zullen voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking gesteld worden en kunnen tevens als pdf gedownload worden.
2.2 De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de Klant en CQ overeengekomen zijn.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CQ en de Klant zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dient deze situatie beoordeeld te worden naar het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Betaling en Levering

3.1 Betaling voor de Software geschiedt middels online overmaken (iDeal, Paypal of MisterCash / Bankcontact ) of middels storting op een door CQ aangegeven bankrekening en wel binnen de betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
3.2 Levering geschiedt door het sturen van de licentiecode en de downloadlink per mail waarmee de Software na downloading ontsloten/geïnstalleerd kan worden.

Artikel 4 Aanbod, prijzen en Aanbiedingen

4.1 Alle door CQ gedane Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.2 De genoemde prijzen op de website zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 5 Bedenktijd en Herroeping Overeenkomst

5.1 Indien de Klant een Consument is, dan heeft de Klant een bedenktijd van 14 (veertien) dagen. Tijdens de bedenktijd heeft de Consument om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
5.2 De bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de Overeenkomst met CQ.
5.3 De Consument gaat uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Consument de Reunion Programmatuur of de Nederlandse Taal Module download.

Het is dus slechts mogelijk om de Overeenkomst te herroepen voor zover de Consument de licentiecode nog niet heeft gebruikt en de Reunion Software nog niet heeft gedownload. Zodra de Consument de licentiecode heeft gebruikt en het programma heeft gedownload vervalt het recht op herroeping. CQ adviseert de Klant om als ze kennis willen maken met de Reunion Programmatuur om eerst het gratis demo model te gebruiken.

5.3 Indien de Consument de Overeenkomst wenst te ontbinden, dan kan de Overeenkomst de Overeenkomst ontbinden door gebruik te maken van het modelherroepingsformulier 
5.4 Na ontvangst van de schriftelijke herroeping door de Consument met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel zal CQ een reeds door de Consument vooruitbetaald bedrag zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na herroeping terugbetalen aan de Consument.

Artikel 6 Verplichtingen CQ

6.1 CQ treedt op in de hoedanigheid van wedeverkoper van de Reunion Programmatuur. Op het gebruik van de Reunion Programmatuur zijn de licentievoorwaarden van de Reunion Programmatuur van toepassing. CQ verwijst naar de licentievoorwaarden die te vinden zijn in de handleiding van de Programmatuur voor nadere informatie.
6.2 CQ garandeert niet dat de Nederlandse Taal Module of de Reunion Programmatuur vrij is van fouten of gebreken of dat deze actueel, compleet of accuraat is en/of op toekomstige of op alle versies van besturingssystemen zullen werken.
6.3 CQ garandeert niet dat in de toekomst ook nieuwe versies van de Nederlandse Taal Module aangeboden zullen worden via de website van CQ.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet en/of roekeloosheid door CQ, is de totale aansprakelijkheid van CQ wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval te allen tijde beperkt is tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
7.2 De aansprakelijkheid van CQ voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
7.3 CQ dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

Artikel 8 Geschillenbeslechting

8.1 Partijen doen enkel een beroep op de rechter, indien de partijen er na uiterste inspanning onderling niet uitkomen.
8.2 Geschillen zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen CQ en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy verklaring:

Wie zijn we

Ons website-adres is:

https://www.cq-webshop.com en is onderdeel van de activiteiten van CQ Business te Rotterdam. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 24231784

Via deze website wordt uitsluitend de Genealogische software (Reunion) ter ondersteuning van  stamboomonderzoek aangeboden. De officiële software wordt gemaakt door Leister in  Mechanisburg, PA 17055 USA en via downloads beschikbaar gesteld. Voor de gebruikers die in de Nederlandse taal willen werken is in Nederland een NL taalmodule als plug-in vervaardigd, die als separaat product beschikbaar is.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contact/bestel formulieren

In de bestel formulieren vragen wij een aantal gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling en tevens gebruikt worden in vervolg bestellingen of het kunnen beschikbaar stellen van gratis updates.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Voor de bestelprocedure worden uw gegevens (gedeeltelijk) gedeeld met Leister

Voor de betaalprocedure worden uw gegevens gedeeld met de door u gekozen betaalwijze en de daaraan gekoppelde bankinstellingen en/of betalingsverwerkers.

Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van de diensten van Pay.nl en de betalings mogelijkheden via : Ideal, Paypal, MisterCash / Bancontact en Directe bankoverschrijving.

Voor de hosting van de website en database is een verwerking overeenkomst afgesloten met de door  ons gebruikte partner.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Desgewenst kan in privacy specifieke gevallen rechtstreeks telefonisch contact opgenomen worden.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Middels beschikbare technische maatregelen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Wij volgen de procedures van onze hosting partij.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij ontvangen geen data van derde partijen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

Niet van toepassing voor onze organisatie

Versie 0.1. December 2015.