Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.cq-webshop.com

Artikel 1 Definities:

1.1 CQ Webshop: CQ Webshop is een handelsnaam van CQ Business, gevestigd aan de Gedempte Zalmhaven 119 te Rotterdam, ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 24231784 (hierna te noemen: “CQ”);
1.2 Klant: iedere bezoeker van de Website van CQ www.cq-webshop.com, dan wel iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CQ een Overeenkomst sluit;
1.3 Dienst: alle door of namens CQ via het internet of anderszins aan de Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren diensten alsmede overige aanverwante diensten, waaronder begrepen het leveren van de Reunion Programmatuur en de Nederlandse Taal Module;
1.4 Software Leverancier: als Software Leverancier wordt in deze Algemene Voorwaarden Leister Productions Inc. verstaan die de Reunion Programmatuur heeft ontwikkeld dan wel exploiteert;
1.5 Distributeur: als Distributeur wordt in deze Algemene Voorwaarden CQ aangemerkt, welke in de hoedanigheid van wederverkoper de Reunion Programmatuur en Nederlandse Taal module aan de Klant levert;
1.6 Levering: onder levering wordt in deze voorwaarden beschouwd het aanleveren van een licentiecode en downloadlink waarmee de Reunion Software, dan wel de Nederlandse Taal Module gedownload en licentie geregistreerd kan worden;
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd van 14 (veertien) dagen af te zien van de Overeenkomst en de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden;
1.8 Bedenktijd: de tijd van 14 (veertien) dagen waarbinnen de Consument af kan zien van de Overeenkomst en de Overeenkomst kan ontbinden;
1.9 Consument: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst sluit met CQ;
1.10 Herroepingsformulier: het formulier waarmee de Consument aan kan geven af te zien van de Overeenkomst en van zijn Herroepingsrecht gebruik te maken;
1.11 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan per mail;
1.12 Consument: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst sluit met CQ;
1.13 Overeenkomst: de Overeenkomst die de Klant sluit met CQ om de Reunion Programmatuur of de Nederlandse Taal Module te leveren;
1.14 Nederlandse Taal Module: de Nederlandse Taal Module is programmatuur die de Reunion Programmatuur vertaald naar het Nederlands.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst en toepasselijkheid voorwaarden

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de Klant en het accepteren van de Algemene Voorwaarden van CQ. De Algemene voorwaarden van CQ zullen voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking gesteld worden en kunnen tevens als pdf gedownload worden.
2.2 De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de Klant en CQ overeengekomen zijn.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CQ en de Klant zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dient deze situatie beoordeeld te worden naar het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Betaling en Levering

3.1 Betaling voor de Software geschiedt middels online overmaken (iDeal, Paypal of MisterCash / Bankcontact ) of middels storting op een door CQ aangegeven bankrekening en wel binnen de betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
3.2 Levering geschiedt door het sturen van de licentiecode en de downloadlink per mail waarmee de Software na downloading ontsloten/geïnstalleerd kan worden.

Artikel 4 Aanbod, prijzen en Aanbiedingen

4.1 Alle door CQ gedane Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.2 De genoemde prijzen op de website zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 5 Bedenktijd en Herroeping Overeenkomst

5.1 Indien de Klant een Consument is, dan heeft de Klant een bedenktijd van 14 (veertien) dagen. Tijdens de bedenktijd heeft de Consument om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
5.2 De bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de Overeenkomst met CQ.
5.3 De Consument gaat uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Consument de Reunion Programmatuur of de Nederlandse Taal Module download.

Het is dus slechts mogelijk om de Overeenkomst te herroepen voor zover de Consument de licentiecode nog niet heeft gebruikt en de Reunion Software nog niet heeft gedownload. Zodra de Consument de licentiecode heeft gebruikt en het programma heeft gedownload vervalt het recht op herroeping. CQ adviseert de Klant om als ze kennis willen maken met de Reunion Programmatuur om eerst het gratis demo model te gebruiken.

5.3 Indien de Consument de Overeenkomst wenst te ontbinden, dan kan de Overeenkomst de Overeenkomst ontbinden door gebruik te maken van het modelherroepingsformulier 
5.4 Na ontvangst van de schriftelijke herroeping door de Consument met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel zal CQ een reeds door de Consument vooruitbetaald bedrag zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na herroeping terugbetalen aan de Consument.

Artikel 6 Verplichtingen CQ

6.1 CQ treedt op in de hoedanigheid van wedeverkoper van de Reunion Programmatuur. Op het gebruik van de Reunion Programmatuur zijn de licentievoorwaarden van de Reunion Programmatuur van toepassing. CQ verwijst naar de licentievoorwaarden die te vinden zijn in de handleiding van de Programmatuur voor nadere informatie.
6.2 CQ garandeert niet dat de Nederlandse Taal Module of de Reunion Programmatuur vrij is van fouten of gebreken of dat deze actueel, compleet of accuraat is en/of op toekomstige of op alle versies van besturingssystemen zullen werken.
6.3 CQ garandeert niet dat in de toekomst ook nieuwe versies van de Nederlandse Taal Module aangeboden zullen worden via de website van CQ.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet en/of roekeloosheid door CQ, is de totale aansprakelijkheid van CQ wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval te allen tijde beperkt is tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
7.2 De aansprakelijkheid van CQ voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
7.3 CQ dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

Artikel 8 Geschillenbeslechting

8.1 Partijen doen enkel een beroep op de rechter, indien de partijen er na uiterste inspanning onderling niet uitkomen.
8.2 Geschillen zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen CQ en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Versie 0.1. December 2015.